Chronik

Chronik

01.05.1929  -  03.05.1929
02.03.1919  -  06.03.1919
11./12. Januar 1919
11.11.1918  -  14.11.1918